shiragawa_01
有拍不完的照片,就会出现说不完的话。
shiragawa_02
画面几乎一样,可是情感怎么一样。
shiragawa_03
阳光少了些,心情就暗了点。
shiragawa_04
色泽沉了点,身体就冷了些。
shiragawa_05
几字就一句,几天就留点情。
shiragawa_06
留了点情,伤了点心,这就是旅行后的我。

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UA-6758842-3